หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พริก ขาดตลาดพริก ขาดตลาด

ปัญหาน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้สร้างความเสียหายให้กับแหล่งเพาะปลูกพืชและผลไม้เป็นวงกว้าง ทำให้ผลผลิตโดยรวมมีปริมาณลดลงมาก ผลผลิตพืชผักหลายชนิดออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งพริกสดและพริกแห้งเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว โดยผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกเพื่อการส่งออก อาทิ โรงงานซอสพริก พริกป่น และเครื่องแกงปรุงสำเร็จ ได้ร้องเรียนว่า ขณะนี้วัตถุดิบทั้งพริกสดและพริกแห้งที่ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปเริ่มขาดแคลน และไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทำให้ระบบการผลิตไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบต่อตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์พริกในอนาคต ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าพริกสดและพริกแห้งจากต่างประเทศ

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรได้เร่งยกร่างเงื่อนไขการนำเข้าผลพริกสดและพริกแห้งจากประเทศเวียดนามและอินเดีย เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปพริกเพื่อการส่งออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมนำร่างเงื่อนไขการนำเข้าพริกสดและพริกแห้งเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าและกิจการอื่น และคณะกรรมการกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พิจารณาเห็นชอบ หลังจากลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน ประกาศฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้และอนุญาตให้นำเข้าได้ เบื้องต้นคาดว่าผู้ประกอบการจะสามารถนำเข้าวัตถุดิบพริกสดและพริกแห้งจากเวียดนามและอินเดีย เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการนำเข้าค่อนข้างสูง

เงื่อนไขการนำเข้าพริกสดและพริกแห้งนี้ กำหนดว่า ผู้ประกอบการที่จะนำเข้าต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร และผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าพริกต้องประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปพริก ทั้งยังระบุว่า สินค้าพริกที่นำเข้าจากเวียดนามและอินเดียให้ใช้เป็นวัตถุดิบเฉพาะในโรงงานแปรรูปเท่านั้น ห้ามนำไปวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างเด็ดขาด

...เพื่อป้องกันปัญหาพริกที่นำเข้ากระทบต่อราคาพริกภายในประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน


อ้างอิง : http://www.farmkaset.org/contents/default.aspx?content=00692